Kindergarten Staff > אתר “מדרשת”
> December 2016

אתר “מדרשת”

(מדרש-רשת) הוא אתר של רשת בתי המדרש הישראליים, כ- 20 ארגוני בית מדרש שפועלים במשותף לקידום שיח ישראלי- יהודי פלורליסטי ופתוח, במטרה להפוך את התרבות היהודית למרכיב חי ופועל בחברה הישראלית. ארגוני הרשת סבורים כי גישה פתוחה ושוויונית תאפשר לתרבותנו להפוך למצע המאיר את הסוגיות עמן אנו מתמודדים כיחידים וכחברה. האתר מאפשר לכל אחד לחפש ולמצוא דפי לימוד בית מדרשיים בנושאים אקטואליים מגוונים, ליצור דפי לימוד חדשים ולפרסם דפי לימוד אלה לכלל הגולשים. בקרוב יפתחו באתר פורומים לדיונים שונים בנושאים בית מדרשיים וקהילה לומדת וירטואלית.

Print Source Share